Nieuwsberichten

 

'De huilende weduwe'- De noodzaak van een goed nabestaandenpensioen

 

In onze huidige samenleving is het hebben van een goede nabestaandenpensioen dekking essentieel. Na overlijden van de (hoofd)kostwinner moeten woonlasten, vaste lasten, studiekosten, etc... opgebracht kunnen blijven worden. Daarbij zijn veel hypotheken bijvoorbeeld afgesloten op twee inkomens.

 

Wilt u weten of uw onderneming een goede nabestaandenvoorziening heeft voor uw werknemers? Wilt u weten wat u als werkgever aanvullend nog kan doen, eventueel zonder dat het u als werkgever meteen veel geld kost? Neem dan contact op met één van onze pensioenspecialisten: 085-7600718.

 

Een zieke medewerker brengt verplichtingen met zich mee

 

Een (langdurig) zieke medewerker kost u een hoop tijd en geld en brengt diverse verplichtingen met zich mee. Zo moet u ervoor zorgen dat iemand anders het werk (tijdelijk) overneemt, het loon doorbetaald wordt, voor re-integratie zorgen en u moet zich houden aan de Wet verbetering Poortwachter... Lees meer 

 

Bent u klaar voor de nieuwe Arbowet?

 

De vernieuwde Arbowet is sinds 1 juli 2017 ingevoerd. Hierdoor heeft u, als werkgever, nieuwe verplichtingen waaraan u zich moet houden, zoals het afsluiten van een Basiscontract met een arbodienst...lees meer

 

Afstand van pensioen? Werkgever let op!

 

Heeft u een medewerker welke niet deelneemt aan een onderdeel van de pensioenregeling? Wij raden u dan aan dit artikel goed te lezen. Een werkgever loopt namelijk het risico een forse claim te ontvangen indien een afstandsverklaring niet correct is opgemaakt of de uitvoering er omheen niet correct is verlopen...lees meer

 

Aanvulling AVG en Privacyverklaring

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is vanaf 25 mei 2018 van kracht. De AVG komt in plaats van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Meldplicht datalekken.

Stator & Liber breidt daarom haar overeenkomst per 25 mei met u uit met bijgaande aanvulling waarin rechten en plichten onder de AVG geregeld zijn. 

 

Aanvulling AVG

Privacyverklaring 

 

Pensioenleeftijd 68, de stand van zaken

 

Per 1 januari 2018 gaat de pensioenleeftijd in pensioenregelingen naar 68 jaar. Wij informeerden u hier over via een nieuwsbericht op onze website en wij stuurden onze pensioenrelaties op 18 juli 2017 een nieuwsbrief over dit onderwerp...lees meer

 

Belangrijke ontwikkeling voor werknemers met kleine pensioenpotjes

 

Miljoenen mensen hebben pensioenpotjes bij vorige werkgevers opgebouwd. Die potjes verhuizen straks mee als je van baan wisselt.
Het kabinet wil het afkopen van kleine pensioenpotjes, van bijvoorbeeld flexwerkers, per 1 januari 2018 afschaffen. Als mensen van baan wisselen, kunnen deze potjes automatisch mee verhuizen naar het pensioenfonds van hun nieuwe werkgever...lees meer

 

Keurmerk cyberrisico's in de maak

 

Regelmatig vragen wij uw aandacht voor het cyberrisco! In het FD stond eerder deze week ook een uitgebreid artikel “Keurmerk voor een veilig internet is hard nodig”.Momenteel voert het Verbond van Verzekeraars samen met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), Nederland ICT en publieke partners oriënterende gesprekken over de ontwikkeling van een keurmerk voor cyberrisico’s...lees meer

 

Compensatieregeling werkgevers bij zieke oudere werknemer 

 

Het kabinet breidt de regeling uit die werkgevers compenseert als ze een oudere werkloze in dienst nemen die dan vervolgens uitvalt wegens ziekte. De leeftijd voor deze compensatieregeling wordt 1 januari 2018 verlaagd van 63 naar 56 jaar. Het gaat om mensen die meer dan een jaar werkloos zijn en een ww-uitkering ontvangen... lees meer

 

Vernieuwde arbowet per 1 juli 2017: Wat kunt u verwachten?

 

Op 1 juli wijzigt de Arbowet, dit kan grote gevolgen hebben voor ondernemingen met personeel in dienst. De overheid verwacht dat werkgever, werknemer en bedrijfsarts hechter gaan samenwerken om beroepsziektes te voorkomen. Ook wordt de rol van de preventiemedewerker groter en krijgt deze meer verantwoordelijkheden. De werkgever is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de nieuwe regels... lees meer

 

Werkgeversrisico's bij ziek en arbeidsongeschikt personeel

 

Sinds 2004 heeft u als werkgever al het risico van doorbetalen van loon van ziek personeel gedurende 2 jaar (WULBZ). Sinds 2013 is daar voor de werkgever bijgekomen het risico van personeel met een tijdelijk contract dat ziek uit dienst gaat (wet BeZaVa). En sinds 1 januari 2017 loopt u ook het risico van vast en flex personeel dat arbeidsongeschikt wordt (WGA eigen risico dragen)... lees meer

 

Uitfasering pensioen eigen beheer - laatste actualiteiten

 

28 maart jl. informeerden wij u via een nieuwsbericht over de ontwikkelingen op gebied van pensioen in eigen beheer. Inmiddels hebben wij al vele cliënten geadviseerd over hun pensioen in eigen beheer. In dit nieuwsbericht staan we stil bij de laatste actualiteiten... lees meer

 

Heeft de 30% regeling invloed op uw pensioenregeling en verzekeringen?

 

De Nederlandse arbeidsmarkt wordt steeds internationaler. Bedrijven halen hoogopgeleide medewerkers naar ons land wat met name te zien is in de regio’s Amsterdam en Eindhoven, maar ook bijvoorbeeld in Rotterdam en Utrecht. Expats komen graag naar Nederland maar een potentieel probleem is de hoge belastingdruk. Hoogopgeleid en schaars personeel kan goede arbeidsvoorwaarden bedingen hetgeen zich vertaalt in hoge salarissen. Vrijwel zonder uitzondering komen deze medewerkers met de top van hun inkomen in het hoogste belastingtarief. Onder aan de streep blijft er hierdoor in vergelijking met veel andere landen, die een gematigder belastingtarief kennen, relatief weinig netto salaris over.
De overheid heeft reeds lang geleden ingezien dat expats belangrijk zijn voor onze economie. Om de belastingdruk voor expats te matigen is daarom de 30% regeling geïntroduceerd. Wat houdt dit in? ... lees meer

 

Cyberrisico's in uw organisatie. Feit of fabel?

 

Bijna een kwart van het mondiale dataverkeer gaat via Nederland en Nederland is één van de meest gedigitaliseerde samenlevingen ter wereld. Daarmee is Nederland interessant voor internetcriminelen. Zij kunnen wereldwijd toegang krijgen tot overheden, bedrijven en particulieren. Toenemende digitalisering maakt data toegankelijker en daardoor ook kwetsbaarder. Deze criminelen zijn niet aan tijd of plaats gebonden en hebben geen kostbare apparatuur nodig. Een laptop met een snelle internetverbinding is al voldoende!... lees meer 

 

Wat gaat u doen met pensioen in eigen beheer? 

 

In de wet staat dat het vanaf 1 april 2017 niet meer mogelijk is om pensioen op te bouwen in eigen beheer. Bijvoorbeeld in de BV waar u als DGA in dienst bent, of in een aparte (pensioen) BV. Daarbij geldt een coulanceperiode van drie maanden. Pensioen dat tot 1 juli 2017 in de BV is opgebouwd, mag blijven staan. De zogenaamde dividendklem blijft dan van toepassing. Maar u mag dit pensioen ook tot en met 2019 fiscaalvriendelijk afkopen of omzetten in een oudedagsverplichting... lees meer 

 

Pensioenrichtleeftijd van 67 naar 68, wat betekent dit voor u? 

 

Per 01-01-2018 verschuift de pensioenrichtleeftijd van 67 jaar naar 68 jaar. Dit betekent dat de maximale premiestaffels iets naar beneden aangepast gaan worden.  Het bereikbare pensioen wordt namelijk in meer jaren opgebouwd. En omdat de maximale staffels iets lager worden, kunnen de kosten voor een pensioenregeling dalen. Dat wil niet zeggen dat de kosten voor de werkgever per definitie lager worden. Werknemers behoren op grond van de arbeidsovereenkomst c.q. de pensioenovereenkomst gecompenseerd te worden... lees meer

 

Collega Paul Sepers behaalt diploma WFT-pensioen

 

In februari heeft Paul zijn diploma Wft-Pensioen behaald! Paul: “Ik heb inderdaad mijn diploma behaald, met het cijfer 8. Ik was er erg blij mee! Eind vorig jaar mijn Wft-Schade, nu ook mijn Wft-Pensioen binnen. Toen ik vorig jaar oktober bij Bridge begon, was men heel duidelijk over deze diploma’s: ik moest ze halen. En dat is nu gelukt. Ik mag nu ook advies geven op pensioengebied!”.... lees meer

 

Stator & Liber is een onderdeel van Bridge geworden

 

Wij zijn trots u te kunnen meedelen dat de samenwerking tussen Stator & Liber en Bridge verder wordt geïntensiveerd. De uitwisseling van expertise en ervaring is namelijk zo goed bevallen, dat Stator & Liber per 1 januari 2017 deel uitmaakt van Bridge. Stator & Liber was gevestigd in Naarden, maar zet inmiddels haar werkzaamheden voort vanaf het kantoor van Bridge aan de Westblaak 111 in Rotterdam..... lees meer

®2014 Stator & Liber
Alle rechten voorbehouden