Klachten?

 

Mocht u een klacht hebben over de afhandeling van een zaak, over gebrekkige informatie over onze dienstverlening of over onze werkwijze in het algemeen, dan verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren.Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op.

 

Alle klachten worden door de directie behandeld. Komen wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing, dan kunt u met uw klacht terecht bij het onafhankelijke Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. (Postbus 93257, 2509 AG, Den Haag. Telefoonnummer: 0900-3552248, e-mail: info@kifid.nl of website: www.kifid.nl.)

 

Ons kantoor is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening onder nummer 300.000181. U kunt zich tevens tot de burgerlijke rechter wenden.

 

 

Beroepsaansprakelijkheid

 

Stator & Liber is in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering geeft binnen de grenzen van de polis dekking voor de aanspraken die verband houden met beroepsfouten. Voor u geeft dit extra zekerheid.

 

 

Privacy

 

Bij de aanvraag van (of informatie over ) een verzekering worden persoonsgegevens en eventuele andere gegevens gevraagd. Deze worden verwerkt voor het aangaan en het uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten en financiële diensten, evenals voor het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en de bestrijding van fraude en het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het relatiebestand Stator & Liber.

 

Op de verwerking door Stator & Liber van de persoonsgegevens is de gedragscode 'Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen' van toepassing. In deze gedragscode zijn de rechten en de plichten van partijen bij de gegevensverwerking geregeld. De volledige tekst van deze gedragscode kan worden opgevraagd bij het Informatiecentrum van het Verbond van Verzekeraars. (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag of via www.verzekeraars.nl.)

 

Stator & Liber behoudt zich het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze pagina gepubliceerd worden.

 

 

Inzage en correctie

 

Wanneer u al een relatie met ons heeft, kunt u bij ons opvragen welke persoonsgegevens over uzelf door ons geautomatiseerd worden verwerkt of in een bestand zijn opgenomen. Bevat het door ons verstrekte overzicht onjuistheden, dan kunt u schriftelijk om correctie verzoeken. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk bericht of aan dit verzoek kan worden voldaan. Uw verzoek dient te worden gericht aan:

 

Stator & Liber BV, Westblaak 111, 3012 KH, ROTTERDAM

 

 

Recht van verzet

 

Indien u door Stator & Liber niet (meer) benaderd wilt worden met informatie over onze diensten en producten, kunt u dit schriftelijk melden aan: Stator & Liber BV, Westblaak 111, 3012 KH Rotterdam

 

 

Disclaimer

 

De op deze website getoonde informatie wordt door Stator & Liber met zorg samengesteld, doorgegeven en zo veel mogelijk actueel gehouden, doch voor de juistheid en volledigheid ervan kan niet worden ingestaan.

 

Stator & Liber verstrekt op deze website louter informatie over door Stator & Liber aangeboden financiële producten en diensten. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Stator & Liber aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op of via haar website opgenomen (rente)tarieven, kostenberekeningen of overige calculaties.

 

Aan de met behulp van de door of via deze website verstrekte gegevens tot stand gekomen berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend. De eventuele op deze website verstrekte informatie over beleggingen of op juridisch of fiscaal terrein, dan wel in dit verband gedane aanbevelingen, mogen nimmer worden opgevat als een persoonlijk advies.

 

De gebruiker dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren en de informatie altijd in samenspraak met zijn/haar juridisch- of belastingadviseur voor zijn/haar persoonlijke situatie te evalueren. Stator & Liber aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het correct en ononderbroken functioneren van deze website, noch voor informatie en/of berichten die door gebruikers van deze website via Internet verzonden worden.

 

Verwijzingen naar websites die niet door Stator & Liber worden onderhouden zijn louter ter informatie van de gebruiker opgenomen. Deze websites worden niet door Stator & Liber onderhouden en zij heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en/of inhoud hiervan. Stator & Liber kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

 

Elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites die niet door Stator & Liber worden onderhouden wordt nadrukkelijk afgewezen.

 

Kwaliteit en deskundigheid medewerkers

 

Onze dienstverlening wordt bepaald door de kwaliteit van onze medewerkers. Stator & Liber stelt hoge eisen aan het kwaliteitsniveau van al haar medewerkers. De medewerkers volgen continu opleidingen en seminars om u gedegen advies te kunnen geven.

 

Daarnaast wordt er een intensief opleidings- en begeleidingsprogramma gevolgd. Wij hebben ons gekwalificeerd voor het RPC lidmaatschap (Register Pensioen Consultants). RPC-leden onderscheiden zich door een hoog en up-to-date kennisniveau, dat jaarlijks uitgebreid getoetst wordt. Onder andere door een examen en een vaardighedentoets evenals door controle van door hen vervaardigde adviesrapport.

 

De kennis bestrijkt het hele spectrum van de pensioenmaterie: van pensioentechniek tot fiscaliteit en van
civiel-juridisch aspecten tot arbeidsrecht. Onze kwaliteit is tevens gewaarborgd door aan alle hoge opleiding- en kwaliteitseisen te voldoen die onze overheid en toezichthouder AFM (Autoriteit Financiële Markten) ons oplegt.

 

Al onze adviseurs zijn in het bezit van het WFT-pensioendiploma (Wet op het Financieel Toezicht) evenals het diploma Register Pensioen Consultant.

 

 

Stator & Liber is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 32101911.

 

 

®2014 Stator & Liber
Alle rechten voorbehouden